prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 200

Oddělení zobrazovacích metod

Oddělení zajišťuje vyšetření na pracovišti magnetické rezonance, ve snímkovnách s klasickým radiodiagnostickým vybavením a v ordinacích sonografie.

Magnetická rezonance

Naše pracoviště magnetické rezonance má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Objednávání

Osobně na odd. MR v Rehabilitační nemocnici v Berouně nebo telefonicky na čísle, 311 745 200.

Chcete-li se dotázat mailem, pak na adresu b.mr@nember.cz. Chcete-li se objednat mailem, je potřebné, abyste zaslali sken žádanky (poukazu) na vyšetření a uvedli také kontaktní telefon na Vás.

Vyšetření magnetickou rezonancí jsou prováděna i v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech, u neurgentních vyšetření lze respektovat časové možnosti pacienta. Máme jedny z nejkratších objednacích lhůt v Praze a Středočeském kraji, ale i v republice.

Z vyšetření magnetickou rezonancí jsou v případě potřeby poskytována obrazová data na CD, které je čitelné i na běžném počítači.

Detailní informace týkající se MR vyšetření naleznete zde:

Rentgen

Objednávání

Na skiagrafické vyšetření se pacient neobjednává, pacienti jsou vyšetřováni průběžně.

Naše pracoviště – v souladu s platnou legislativou – bez lékařského doporučení, jen na žádost pacienta, neprovádí žádné vyšetření ionizujícím zářením (tedy rtg). Lékařské doporučení musí vycházet z klinického vyšetření a nemůže je na žádost pacienta vystavit lékař oboru radiologie a zobrazovací metody – radiodiagnostik.

Z vyšetření skiagrafií jsou v případě potřeby poskytována obrazová data na CD, které je čitelné i na běžném počítači.

Před skiagrafickým vyšetření není nutná žádná příprava.

Lékařské popisy vyšetření jsou vyhotovovány obvykle týž pracovní den, nejpozději do 3 dnů od vyšetření.

Detailní informace týkající se RTG vyšetření naleznete zde:

Ultrazvuk

Objednávání

Osobně na recepci  Rehabilitační nemocnice Beroun v přízemí pavilonu C, nebo na tel. 311 745 272. Chce-li se o vyšetření informovat, případně se přímo objednat e- mailem, je potřebné, abyste zaslali sken žádanky (poukazu) na vyšetření a uvedli také kontaktní telefon na Vás. E-mail: recepce@nember.cz.

Detailní informace týkající se UZ vyšetření naleznete zde:

doc. MUDr. Jiří Obenberger, CSc.

Nejvyšší dosažené vzdělání

2008 Specializovaná způsobilost v neuroradiologii
2008 Evropská kvalifikace v neuroradiologii
2004 Specializovaná způsobilost radiologie a zobrazovacích metod
1998 Docent v oboru neurologie
1997 1. atestace rediologie
1993 Kandidát věd – CSc.
1987 2. atestace neurologie
1984 1. Atestace neurologie
1975-1981 1. LF UK Praha

Profesní přehled

1981- 1983 sekundární lékař, Neurologické odd.nemocnice Kladno
1983-2004 Neurologická a Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN – oddělení magnetické rezonance
2004-2005 primář Neurologického oddělení nemocnice Kladno
2005-2009 Radiodiagnostická klinika FN Na Bulovce - vedoucí lékař MR oddělení
2009-2012: vedoucí lékař magnetické rezonance, Ambulantní centrum pro choroby hlavy a krku, s.r.o.

Pedagogická činnost

1983-dosud 1.LF UK, Neurologická klinika, Radiodiagnostická klinika VFN
Neurochirurgická klinika ÚVN – přednášky a stáže
Přednášky z informatiky a kybernetiky pro zahraniční lékaře v rámci EuroMISE
Školení praktických lékařů v oborech neurologie a radiodiagnostika
Bakalářské studium FTVS obor fyzioterapeut: neurofyziologie, neurologie
Radiodiagnostická klinika 1.LF UK, FN Praha Bulovka – přednášky pro zahraniční studenty v oboru neuroradiologie
2012- dosud Vysoká škola zdravotní o.p.s., studium v bakalářských zdravotnických oborech
Přednášky a cvičení v oborech neurologie a radiodiagnostika

Publikační činnost

Monografie - 1
Kapitoly v monografiích - 11
Původní práce a práce v recenzovaných sbornících -113
Učebnice a učební texty - 4
Překlady a recenze -11
Vybrané přednášky typu „invited speaker“ - 3
Přehledy a souborné referáty - 1
Habilitační práce
Disertační a rigorózní práce - 5
Abstrakta ze sjezdů a sympozií
Ostatní publikace - 11

Grantové projekty - spolunavrhovatel či spoluřešitel

1. IGA MZ 3574-3 „Spánkový apnoický syndrom“ (1996-1998)
2. IGA MZ 3575-3 „Spánkový apnoický syndrom u akromegalie a hypofyzárních
adenomů“ (1996-1998)
3. IGA MZ 3666-3 „Registr pacientů s Alzheimerovou chorobou“ (1996-1998)
4. IGA MZ 4178-3 „Vizualizace, registrace a prolínání multimodálních dat
tomografických vyšetření mozku“ (1997-1999)
5. IGA MZ 4189-3 „Funkční zobrazení mozku: Syntéza evokovaných potenciálů a
funkční magnetické rezonance“ (1997-1999)
6. IGA MZ 3643-3 „Postižení centrálního nervového systému u systémového lupus
erytematodes” (1996-1998)
7. GAUK 2030/54 „Distribuce tuku u obézních žen“ (1998-2001)
8. IGA MZ 7031-3 „Etiopatogeneza a léčba obezity ve vztahu k distribuci tuku u žen“
(2002-2004)