prohlédnout si oddělení ×
Objednání ambulantních služeb
311 745 272
Objednání k hospitalizaci, kancelář centra
311 745 253

Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty

Rehabilitační centrum berounské nemocnice je špičkově vybavené zařízení, patřící k nejlepším svého typu nejen v České republice, ale i za jejími hranicemi. Je zde poskytována včasná léčebná rehabilitace pohybového aparátu jak ambulantním, tak i hospitalizovaným pacientům. Standardní vybavení pokojů pro jednoho až tři pacienty je moderní polohovací lůžko, vlastní sociální zařízení, televizor a wi-fi připojení.

O pacienty pečuje tým kvalifikovaných zdravotníků: rehabilitační lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, klinický logoped, klinický psycholog, protetik, dále zdravotní sestry a další zdravotnický personál. Cílem komplexní fyzioterapeutické péče je odstranit nebo co nejvíce zmírnit postižení pacienta. Tím zlepšit kvalitu jeho života a přispět k plné práceschopnosti a také úspěšnému návratu do běžného a společenského života.

Na lůžkovou část Rehabilitačního centra jsou pacienti objednáváni na základě řádně vyplněného formuláře k přijetí, je-li doporučené. Žádosti se soustřeďují na sekretariátu centra a posuzuje je primář nebo jeho zástupce. Rehabilitační centrum má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. .

Nejen pacienti, ale i odborná veřejnost řadí Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty k nejlépe vybaveným a nejkomfortnějším zařízením tohoto typu v České republice. Odborníci z centra úzce spolupracují s řadou pracovišť – především pak s pražskými klinikami ve fakultních nemocnicích. Podílí se na významných projektech, zajišťují odbornou praxi pro studenty fyzioterapie a ergoterapie a je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR pro výuku v oboru. Dokumenty k akreditaci

Vzhledem k personálnímu zajištění a přístrojového vybavení je v Rehabilitačním centru berounské nemocnice možné poskytovat léčebnou rehabilitaci širokému spektru pacientů, především pak u následujících onemocnění:

1. Ortopedické diagnózy

Stavy po:

 • artroskopických operacích ramenního, kolenního, kyčelního kloubu,
 • unilaterálních endoprotézách kolenního kloubu,
 • totálních endoprotézách kolenních, kyčelních, ramenních kloubů
 • operacích preartroz kyčelního kloubu (femoroacetabulární impingement syndrom)
 • skoliózy

2. Traumatologické diagnózy

Stavy po:

 • distorzích kloubů horních i dolních končetin
 • frakturách končetin a po osteosyntézách v oblasti končetin
 • frakturách pánve a po operacích fraktur v oblasti pánve
 • polytraumatech

3. Neurologické diagnózy

 • Periferní obrny
 • Svalová onemocnění (svalové dystrofie)
 • Polyneuropatie různého původu (diabetické, zánětlivé, dědičné atd.)
 • Polyradikuloneuritidy
 • Cévní mozkové a míšní příhody
 • Parkinsonova choroba
 • Neurodegenerativní onemocnění (např. amyotrofická laterální skleróza atd.)
 • Roztroušená skleróza
 • Stavy po úrazech a operacích mozku

4. Stavy po operací páteře

5. Bolesti páteře různého původu a radikulární syndromy

 

Formy a metody léčebné rehabilitace

Fyzioterapie

Početný tým kvalifikovaných fyzioterapeutů provádí celé spektrum analytických i neurofyziologických postupů včetně těch nejmodernějších. V různých kombinacích se používají prakticky u všech neurologických, traumatologických i ortopedických pacientů, stejně tak u pacientů s interním onemocněním a bolestmi páteře. Tyto metody se v Rehabilitačním centru využívají jak u ambulantních tak i u hospitalizovaných pacientů.

V rámci individuální léčebné tělesné výchovy provádíme následující metody:

 • Metody na neurofyziologickém podkladě umožňující ovlivnit svalovou sílu končetin, svalové napětí (tonus), svalovou koordinaci dále umožňují zlepšovat stereotyp chůze a stabilitu stoje, to je vhodné především u neurologických poruch a onemocnění. Lze také ovlivnit dechový stereotyp a plicní funkce, také vadné držení těla včetně skolióz, poruchy motorického vývoje u dětí atd. (Řadíme sem Vojtovu metody, Bobathovu metodu, proprioceptivní neuromuskulární facilitaci (PNF), senzomotorickou stimulaci, dynamickou neuromuskulární stabilizaci (DNS), spirální dynamiku, spirální stabilizaci dle dr. Smíška, metoda dle Feldenkreise, metodu dle Klappa, Schrottové atd.).
 • Kondiční a analytické metody se využívají ke zvětšení rozsahu pohybu, zvýšení svalové síly, cvičení s náčiním. Vhodné u ortopedických diagnóz (TEP kyčlí) traumatologických diagnóz, u svalového oslabení.
 • Nácvik lokomoce a mobility je zaměřen na nácvik chůze a vertikalizaci pacienta a užívání pomůcek (hole, berle, chodítka). Vhodné u všech diagnóz, kde je pacient omezeně hybný, a není plně soběstačný (např. těžké CMP, stavy po úrazech mozku a pohybového aparátu)
 • Instruktáž a zácvik pacienta zahrnuje vysvětlení a nácvik úkonu, který bude pacient provádět sám nebo s rodinným příslušníkem, bez přítomnosti fyzioterapeuta.
 • Cvičení pod dohledem na přístrojích (motodlahy, rotopedy atd.) je vhodné především u ortopedických (TEP) i traumatologických diagnóz (stavy po frakturách, osteosyntézách končetin)
 • Cvičení na přístrojích s využitím vizuální zpětné vazby (např stabilometrická plošina) umožňuje zpětnovazebně korigovat výchylky těla, dále lze nacvičovat optimální zátěž operované končetiny ve stoje. Je vhodné u poúrazových stavů, TEP končetin některých neurologických onemocnění.

V rámci skupinové léčebné tělesné výchovy probíhá cvičení v různě početných skupinkách pod vedením fyzioterapeutů. Je profilované dle charakteru postižení (např. skupina pro pacienty s bolestmi páteře, skupina pro pacienty s neurologickými poruchami). Skupinové cvičení probíhá i ve vodě (viz vodoléčba)

Ambulantní formou zajištujeme také fyzioterapii pro dětské pacienty, kteří jsou na rehabilitaci posíláni například pro vadné držení těla, skoliózy, plochonoží, poruchy motorického vývoje, ev. poúrazové stavy a neurologické poruchy. U předškolních děti je nutné doporučení dětského neurologa nebo pediatra.

Ergoterapie

Samostatný, moderně vybavený ergoterapeutický úsek je zajištěn kvalifikovanými ergoterapeuty. Díky tomu je zde možné poskytovat širokou škálu důležitých činností. Ergoterapie je léčebná terapie, jejímž cílem je dosažení co nejvyšší kvality života handicapovaného člověka, jeho sociální integrace, co největší míry soběstačnosti a samostatnosti. Ergoterapie probíhá, s přihlédnutím k charakteru postižení a typu činnosti, buď formou individuální, nebo ve skupině. Mezi nejdůležitější činnosti, které se na ergoterapii provádějí, patří:

 • Trénink aktivit běžného denního života (ADL) tj. sebesycení, oblékání, osobní hygiena, přesuny dále nacvičování automatických dovedností
 • Nácvik lokomoce, stimulace, trénink jemné motoriky, úchopů ruky, trénink grafomotoriky, ale i fatických funkcí.
 • Trénink kognitivních funkcí (paměť, pozornost atd.) kdy se využívají také speciální počítačové programy pro trénink mozku
 • Edukace pacientů o možnosti a využití kompenzačních pomůcek, spolupráci s rodinnými příslušníky, seznámení s vhodným vybavením bytu, kompenzačními pomůckami

V rámci ergoterapie se využívají také speciální testy pro zhodnocení např. soběstačnosti, funkce horních končetin, kognitivních funkcí atd. V rámci ergoterapeutického úseku je zřízena také ergoterapeutická dílna, využívající různých kreativních činností pro zlepšení fyzického, mentálního a psychického stavu - s cílem obnovit poškozené funkce. V dílnách se trénuje tolerance pracovní zátěže a v neposlední řadě také integrace pacienta do kolektivu. 

Fyzikální terapie

V RC jsou k dispozici veškeré formy fyzikální terapie, kterou provádějí kvalifikovaní pracovníci. Pomocí metod fyzikální terapie ovlivňujeme různé příznaky v rámci neurologických, ortopedických, traumatologických i vertebrogenních poruch, jako jsou bolesti kloubně-svalového aparátu, poruchy svalového tonusu, svalové atrofie a parézy, poruchy prokrvení, otoky končetin atd. V rámci úseku fyzikální terapie je v RC k dispozici celá řada přístrojů, které umožňují terapii výše uvedených změn. V RC provádíme následující metody fyzikální terapie:

 • Všechny formy elektroterapie:
  • galvanické proudy,
  • diadynamické proudy,
  • interferenční proudy,
  • transkutánní elektroneurostimulace,
  • distanční elektroterapie

Uvedené formy elektroterapie mají široké spektrum účinnosti - odstraňují bolesti, zlepšují prokrvení, atd., což je vhodné např. u bolestí pohybového aparátu – klouby, páteř.

Elektrostimulace a elektrogymnastika se využívají u svalových atrofií a nácviku svalové kontrakce u periferních obrn

 • Léčebný ultrazvuk se používá např. k uvolnění svalového napětí, zlepšení prokrvení, ovlivnění bolesti
 • Laser je vhodný např. na podporu hojení jizev, k ovlivnění úponových bolestí atd.
 • Magnetoterapie a různé její formy – využívá se hlavně k ovlivnění bolesti (kloubů, páteře)
 • Rázová vlna je účinná při terapii úponových bolestí, bolesti achilovy šlachy, loketní epikondylitidy, patní ostruhy, bolesti ramenních svalů atd.
 • Přístrojová terapie otoků se používá k terapii otoků různého původu (tzv. vakuum-kompresivní terapie). Používá se u neurologických poruch, u poúrazových otoků
 • Krátkovlnná diatermie je vhodná k prohřívání, odstraňuje především bolesti
 • Termoterapie se využívá k uvolnění svalového napětí - vhodné před cvičením
 • Kryoterapie (léčba chladem) se používá k léčbě bolestí, otoků, zánětů, podporuje svalovou relaxaci
 • Parafínové a rašelinové zábaly – vhodné k prohřívání
 • Klasické masáže přispívají k uvolnění svalového napětí a ovlivnění bolestí hybné soustavy
 • Manuální lymfodrenáže přispívají k podpoře cirkulace lymfy, odstranění otoků a únavy končetin

Některé přístroje umožňují současně aplikovat kombinaci některých výše uvedených fyzikálních procedur, což zvýrazňuje účinek.

Vodoléčba

Moderní vodoléčebný úsek je umístěn v nové přístavbě centra a nabízí v jedné části dva bazény pro skupinovou terapii pacientů, ve druhé pak různé možnosti pro individuální procedury. Ve větším bazénu se pohybuje teplota vody mezi 28-32 stupni Celsia, hloubka bazénu je 120 cm a jeho součástí je rehabilitační chodník s výškově nastavitelným dnem. Využívá se i protiproud. Tento bazén slouží většinou pro skupinové cvičení, jehož charakter se liší podle toho, o jaké diagnózy se jedná. Menší masážní bazén, s hloubkou 105 cm a teplotou vody 36°C, má systém trysek, s jejichž pomocí lze provádět podvodní masáže. Ty se využívají především k ovlivnění abnormálně zvýšeného svalového napětí a kožních reflexních změn, často se vyskytujících hlavně u pacientů s bolestmi páteře, dále u těch, kteří mají problémy s klouby, ale i u některých poúrazových stavů, v bazénu se provádějí i perličkové koupele, které jsou díky tomu, že umožňují celkovou svalovou relaxaci, vhodné u celé řady poruch.

Další část vodoléčby Rehabilitačního centra je určena pro řadu individuálních procedur. Například celotělové vířivé koupele, blahodárně ovlivňující reflexní změny, chronické otoky končetin, poúrazové stavy a řadu dalších, podobně pak i vířivé koupele jednotlivých končetin. Dvoukomorové/čtyřkomorové lázně, tak zvaný hydrogalvan, jsou indikované u periferních obrn, neuropatií a podobně, střídavé koupele, využívající vaničky s teplou a studenou vodou, jsou zase velice účinné u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. V této části vodoléčebného traktu jsou také skotské střiky, které ocení pacienti s vegetativními poruchami, či uhličitá lázeň, která má svůj velký význam u pacientů s cévními chorobami, s nemocemi srdce a oběhových poruch.

Další přístroje, které pomáhají při rehabilitaci pacientů

 • Rotopedy - vhodné ke zlepšení rozsahu hybnosti kloubů dolních končetin, prevence kloubních kontraktur a zlepšení kondice
 • Motomedy - stejné využití jako u rotopedů, kromě dolních je možné cvičit i horní končetiny, navíc možnost pasivního šlapání pomocí motorového pohonu šlapek
 • Motodlahy na kolenní, kyčelní i ramenní kloub - ke zlepšení rozsahu pohybu uvedených kloubů
 • Balanční plošiny - slouží k nácviku stability
 • Přístroje pro nácvik stability a vertikalizaci (s využitím vizuální zpětné vazby)
 • Pohyblivé chodníky - umožňují nácvik správné chůze, kondiční trénink
 • Vertikalizační stoly - použití při nácviku vertikalizace
 • Bradla - nácvik chůze u pacientů s oslabením dolních končetin
 • Přístroje umožňující cvičení v závěsech (Redcord) - umožňují provádět  pohyb v odlehčení, což je vhodné u neurologických, ortopedických a traumatologických pacientů i pro terapii bolestí páteře

Tělocvična s přístroji

Cvičení na přístrojích probíhá pod dohledem fyzioterapetů

Přístroje DAVID

Posilovací stroje DAVID umožňují především posílení oslabených svalů a vytvoření jejich rovnováhy a také jedinečnou možnost testování svalové síly a rozsahu pohybu přímo na cvičebních strojích. To vše probíhá za vizuální kontroly na obrazovce každého z přístrojů, pod dohledem kvalifikovaných fyzioterapeutů. Vlastní cvičební program je stanoven na základě provedených testů přímo na přístrojích. Je uložen na čipovou kartu, která zaručuje na každém přístroji dodržování a kontrolu cvičebního plánu s nepřetržitou kontrolou pohybu.
V celém komplexu jsou k dispozici stroje umožňující cvičení svalstva horních končetin, dolních končetin i trupu. Na přístrojích je pak možné provádět specifické cvičební programy pro posílení různých svalových skupin a také pro pacienty s bolestmi páteře i bolestmi v oblasti ramenních, kyčelních i kolenních kloubů. Konkrétní program i jeho jednotlivé parametry jsou zvoleny na základě vstupního testovacího vyšetření pacienta, prováděném na přístrojích David, a jsou přizpůsobeny charakteru obtíží, celkovému zdravotnímu stavu a kondici pacienta.

Přístroje HUR

Sada vysoce kvalitních posilovacích strojů, využívaných v programech pro posilování svalstva trupu, dolních i horních končetin. Umožňují individuální dávkování zátěže a nastavení přístroje klientem na dotykové obrazovce. Pod vedením trenéra je v úvodní individuální lekci správně nastavená zátěž a poloha každého z přístrojů, která je ukládána na čipovou kartu klienta.

Přístroj 3D Space Curl

Slouží ke zlepšení propriocepce, kinestezie a zesílení motorických jednotek postižených svalů, které se jen obtížně aktivují volním úsilím a nereagují dostatečně na jiné procedury na neurofyziologickém podkladu. Třídimenzionální cvičení na tomto přístroji jsou indikována na prvním místě pro stabilizaci páteře, kdy dojde k aktivaci hlubokých krátkých svalů, druhou nejčetnější indikací jsou poruchy propriocepční na dolních končetinách, zvláště u poúrazových stavů.

Kardiozóna a odpočinková zóna

Součástí tělocvičny centra je i tzv. kardiozóna, v níž jsou umístěny speciální běžecké pásy, cyklotrenažéry, stepry a také přístroj pro posílení rukou. Využívá se jak pro přípravu organismu na zátěž před cvičením, tak pro zklidnění po něm. V odpočinkové zóně tělocvičny pak mají klienti k dispozici například suchou masážní vanu VELUS JET, mimo jiného s osmi kombinovatelnými variantami a možností nastavení vlastních programů, včetně času a priority pro cílenou část těla.

Kineziologická laboratoř

Kineziologická laboratoř slouží k vyšetření a objektivizaci poruch hybnosti. V laboratoři je umístěna stabilometrická plošina - zařízení, které je určené pro testování i terapii poruch hybnosti a k hodnocení správnosti postury v gravitačním poli. Přístroj se skládá z výkyvné desky/plošiny, na kterou se pacient postaví, propojené s PC a monitorem. Systém senzorů přístroje umožňuje zachytit úhlové pohyby a aplikovanou zátěž na výkyvné desce. Stojí-li pacient na desce, veškeré jednotlivé pohyby výkyvné desky se mění na elektrické impulsy, které jsou přenášeny do PC. Přístroj tedy využívá vizuální zpětné vazby, pacient má možnost sledovat na monitoru zprostředkovaně polohu svého těla, výkyvy těžiště a zatěžování dolních končetin, což následně umožňuje výchylky těla i zatěžování končetin korigovat. Na stabilometrické plošině lze tedy provádět nejen diagnostiku, ale díky vizuální zpětné vazbě také terapii různých pohybových poruch. Přístroj se osvědčuje  při diagnostice a terapii především u traumatologicko-ortopedických pacientů, ke kontrolovanému nácviku částečné zátěže, nácviku lokomočních schopností. Používá se také u pacientů po amputacích a u neurologických poruch.

Klinický logoped

Logopedická péče zahrnuje komplexní diagnostiku poruch komunikace, z ní pak vychází rehabilitační plán řeči. Poruchy komunikace můžeme rozdělit do dvou základních skupin. Jsou to dysartrie a afázie. Dysartrie jsou poruchy motorické realizace řeči, narušena je např. srozumitelnost řeči. Afázie jsou poruchy jazykové, kde v různé míře a rozsahu je postižena řečová exprese, rozumění řeči, čtení, psaní. Součástí poruch komunikace bývá také kognitivní deficit. Klinický logoped provádí terapii jak poruch řeči, tak kognitivního deficitu. Využívá se různých postupů a jsou k dispozici také počítačové programy, vhodné zejména k ovlivnění kognitivního deficitu. Důležitým prvkem úspěšné řečové rehabilitace je spolupráce klinického logopeda s rodinou či blízkými pacienta. Cílem logopedické terapie je co nejvíce zlepšit komunikační dovednosti pacienta a usnadnit tak jeho „návrat“ pracovní a společenský.

Klinický psycholog

Klinická psychologie je aplikovaný obor, který získává poznatky o normálním fungování lidské psychiky a chování, které aplikuje do klinické praxe. K tomu se využívá psychodiagnostika a psychoterapie. Psychodiagnostika představuje proces hodnocení psychického vývoje jedince (psychických funkcí a osobnosti), jeho odchylek od normy, příčin těchto odchylek a stanovování prognózy dalšího vývoje. Psychoterapie zahrnuje specifické postupy a metody, které slouží k nápravě odchylného vývoje psychických funkcí a osobnosti či kompenzaci psychického stavu somaticky nemocných pacientů.

Akupunktura

Akupunktura je součástí čínské medicíny. Jedná se o léčení pomocí jehel, které se vpichují do přesně daných bodů na povrchu těla. Tyto body leží na tzv. akupunkturních drahách. Systém energetických drah vzájemně spojuje jednotlivé akupunkturní body, jejichž aktivací ovlivňujeme činnost vnitřních orgánů a celkové rovnováhy v našem těle. Tento systém vznikl v Číně před třemi tisíci lety. V Rehabilitační nemocnici Beroun léčíme především bolestivé stavy, některé neurologické diagnózy, alergie, migrény, další diagnózy po poradě s lékařem.

Protetika a ortotika

Součástí Rehabilitačního centra nemocnice Beroun je protetické a ortotické pracoviště, nacházející se v budově D. Toto nestátní zdravotnické zařízení je svým speciálním zaměřením jediné ve Středočeském kraji a nabízí především možnost zhotovení kvalitních, individuálně zhotovených končetinových protéz, dále bandáží, trupových a kýlních pásů a také ortopedických vložek. Veškeré další  informace, včetně provozní doby a kontaktu, naleznete na www.protetikaberoun.cz

Při rehabilitaci jak hospitalizovaných, tak ambulantních pacientů Rehabilitačního centra berounské nemocnice pomáhá kromě zkušených odborníků celá řada přístrojů. Například rotopedy, motomedy, robotická ruka, motodlahy na kolenní, kyčelní i ramenní kloub, přístroj pro nácvik stability a vertikalizaci, pohyblivé chodníky, bradla, cvičné schody, přístroje, využívající cvičení v závěsu v odlehčení a mnohé další.

 

 

Ubytování

Rehabilitační centrum berounské nemocnice má k dispozici 150 lůžek v  jednolůžkových až třílůžkových pokojích, s vlastním bezbariérovým sociálním zařízením, moderními elektricky polohovatelnými postelemi od firmy, patřící v tomto oboru ke světové špičce, s možností připojení na internet a televizorem. Jednolůžkové pokoje v nejnovějším pavilonu I mají navíc i moderní kuchyňský koutek s lednicí, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a také zázemí terasy či balkonu s krásným výhledem. Nejnáročnější klientelu pak jistě osloví nabídka prostorných rezidenčních apartmánů, s luxusním designovaným vybavením do posledního detailu.

Financování poskytovaných služeb

Poskytovaná zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Procedury a lékařská ošetření, nehrazená veřejným zdravotním pojištěním, mají stanovené pevné ceny. Ceník naleznete zde.

V rámci lůžkové péče jsou všechny pokoje nadstandardně vybaveny televizí a internetovým připojením. K dispozici jsou třílůžkové, dvoulůžkové i jednolůžkové pokoje. Ceník pokojů neleznete zde.

Pokyny pro pacienty

K plánované hospitalizaci v Rehabilitačním centru se prosím dostavte, do kanceláře centra (přízemí budovy E), odkud budete uvedeni na příslušné lůžkové oddělení.

Je potřeba se dostavit v době a čase, které máte předem domluvené.

Pacienti přicházející z domova musí mít s sebou výpis z dokumentace od praktického lékaře a EKG záznam.

Co si vzít s sebou do nemocnice:

 1. Doklady – občanský průkaz, průkaz pojištěnce
 2. Doporučení k hospitalizaci
 3. Léky, které pravidelně užíváte, v originálním balení (dávkovače nejsou povoleny)
 4. Výsledky posledních vyšetření
 5. Kontaktní adresu a telefon na rodinného příslušníka či příbuzného
 6. Jméno a kontakt na Vašeho praktického, či ošetřujícího lékaře
 7. Osobní a hygienické pomůcky
 8. Pyžamo, ručník, přezůvky
 9. Plavky, osušku
 10. Pohodlný domácí oděv na cvičení a dalším pohybovým aktivitám v rámci rhb
 11. Pohodlnou a bezpečnou obuv na cvičení (doporučujeme sandály)
 12. Osobní zdravotní pomůcky (hole, berle, naslouchadla atd.)
 13. Knihy, časopisy

Co nebrat do nemocnice:

 1. Varné konvice, vodní spirály
 2. Větší finanční obnos a cennosti si můžete uložit do nemocničního trezoru

Upozornění pro návštěvníky bazénů:

Vzhledem k velice přísným hygienickým normám, žádáme laskavě návštěvníky, aby před plánovanou návštěvou bazénů nepoužívali pleťové krémy, make-upy, parfémy a další kosmetické přípravky. Před samotným vstupem do bazénu se, bez plavek, důkladně osprchovali a použili mýdlo.

Spokojený pobyt a úspěšnou léčbu Vám přeje kolektiv Rehabilitačního centra

 

První týden po operaci kolene

První týden po operaci ramene

Chůze s holemi

Instrukce pro pacienty s operovanou dolní končetinou bez vybavení ortézou

Instrukce pro pacienty vybavené kolenní ortézou

Instrukce pro pacienty s operovanou horní končetinou vybavené abdukční ortézou

Instrukce pro pacienty s operovanou horní končetinou vybavené ortézou Gilchrist

Instrukce pro pacienty s operovanou horní končetinou vybavené šátkovým závěsem

Apartmány

Ergoterapie

Přístrojová rehabilitace

Telocvična s přístroji

Vodoléčba

Počítačově řízené rehabilitační cvičební přístroje HUR

Video ze slavnostního otevření dokončení Rehabilitačního centra červen 2015