prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 231 / 311 745 236

Oddělení následné péče

Lůžkové oddělení následné péče má k dispozici kvalitně vybavené prostředí, jedno až čtyřlůžkové pokoje s moderními polohovacími lůžky a televizí. Zajišťuje doléčování a dlouhodobou ošetřovatelskou, rehabilitační a resocializační péči dospělým, především geriatrickým pacientům, ohroženým progredující dekondicí, kteří již nevyžadují péči lůžkových oddělení akutní medicíny. Dále zajišťuje geriatrická konzilia pro lůžková oddělení a praktické lékaře. Na oddělení jsou obvykle pacienti překládáni přímo z akutních lůžek, ale není to jediná možnost – o umístění pacienta může požádat rodina, praktický lékař, některé ze sociálních zařízení atd. Výhodou tohoto oddělení je přímé – věcné i personální – napojení na oddělení vnitřního lékařství a Rehabilitační centrum nemocnice, i možností širokého spektra odborných diagnostických vyšetření. V rámci zdravotní péče, oddělení následné péče také poskytuje základní fyzikální léčbu, léčebnou tělesnou výchovu, základní ergoterapii včetně zácviku kompenzačních a protetických pomůcek. U afasií pak nácvik komunikace a reedukce řeči. S tím, že charakter veškeré péče je závislý na stupni poškození mentálních funkcí, stupni dekondice a na individuální potřebě speciální ošetřovatelské péče.

Kontakt

 

Za sepsání jedné žádosti o přeložení do zařízení sociální péče je účtována částka 350 Kč.