Vnitřní řád nemocnice

Tento vnitřní řád Rehabilitační nemocnice Beroun (dále jen „vnitřní řád“) upravuje, v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon“), práva a povinnosti pacientů Rehabilitační nemocnice Beroun (dále též „nemocnice“) v souvislosti s jejich hospitalizací.

Podle § 41 odst. 1 písm. b) zákona, je pacient povinen se tímto vnitřním řádem řídit. Nerespektování pravidel stanovených tímto vnitřním řádem může v odůvodněných případech vést až k odmítnutí přijetí pacienta do péče nebo k jejímu ukončení dle § 48 odst. 2 písm. d) zákona.

Po dobu hospitalizace v nemocnici o pacienta pečuje tým složený z ošetřujícího lékaře, lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků, který určuje v rámci pokynů primáře oddělení diagnostický a léčebný postup. Za ošetřovatelskou péči odpovídá kolektiv sester pod odborným vedením staniční či vedoucí sestry. Péče bude poskytována na náležité odborné úrovni.

Pacient je po celou dobu hospitalizace povinen chovat se ohleduplně k ostatním pacientům a jejich právům, nenarušovat jakkoli svůj léčebný režim ani léčebný režim ostatních pacientů a umožnit zdravotnickému personálu plnění jejich pracovních povinností.
Otázky tímto vnitřním řádem výslovně neupravené se řídí domácím řádem jednotlivých oddělení nebo jiným interním předpisem Nemocnice Beroun, případně rozhodnutím příslušného zdravotnického pracovníka.

1. Příjem pacienta

1.1. Úkony v souvislosti s příjmem

V souvislosti s příjmem pacienta je třeba nejprve vyřešit některé administrativní činnosti potřebné k zahájení hospitalizace. Při příjmu bude nejprve pacientovi sděleno, kdo je jeho ošetřujícím lékařem, není-li mu jeho ošetřující lékař již znám. Ošetřující lékař bude odpovídat za pacientův individuální léčebný postup. Lékař následně příjme pacienta k hospitalizaci, přičemž pacient je povinen prokázat svoji totožnost občanským průkazem. Při přijetí k hospitalizaci bude pacient vyzván lékařem k vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb. Vyslovení souhlasu může být požadováno i v písemné formě.

Není-li pacient samoplátcem, tj. hospitalizace bude hrazena z pacientova zdravotního pojištění, je pacient povinen se při příjmu prokázat platným průkazem pojištěnce zdravotní pojišťovny. Je-li pacient samoplátcem, bude pacientovi ze strany Nemocnice Beroun předložen návrh dohody, na jejímž základě bude pacientem hrazena jemu poskytnutá zdravotní péče.

1.2 Osobní věci pacienta

Při přijetí do nemocnice si pacient uloží své šaty na vyhrazené místo určené ošetřovatelským personálem příslušného oddělení.

Má-li pacient při přijetí do nemocnice u sebe větší částku peněz, cenné předměty nebo zbraň, je nutné, aby je proti potvrzení předal k úschově. Proti témuž potvrzení mu tyto předměty budou navráceny při propuštění. Jen v tomto případě potvrzeného převzetí k úschově může pacient uplatňovat vůči nemocnici nárok na náhradu případných ztrát. Je-li to možné, doporučujeme pacientům tyto předměty ponechat doma.

1.3. Informace o lécích

O lécích, které pacient užívá nebo si přináší z domova, je povinen při příjmu informovat ošetřujícího lékaře. Přinesené léky pacient odevzdá ošetřujícímu personálu, který je zaeviduje a uloží na určené místo. Bez vědomí ošetřujícího lékaře pacient nesmí užívat žádné přinesené léky.

1.4. Nadstandardní péče a péče v ekonomicky náročnější variantě

Nemocnice Beroun nabízí možnost ubytování v nadstandardně vybavených pokojích hotelového typu. Jedná se o nadstandardní pokoje s lepší výbavou, tj. např. polohovacím lůžkem, sociálním zařízením, televizorem, připojením na internet. Poplatky za nadstandardně vybavené pokoje nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jejich využití je možné za příplatek dle aktuálního ceníku zveřejněného na internetových stránkách nemocnice nebo dostupného k nahlédnutí na požádání.

Možnost ubytování v nadstandardně vybavených pokojích je omezena jejich kapacitou. Aby si pacienti mohli být jisti, že jim budeme moci tuto službu poskytnout, doporučujeme rezervaci nadstandardního pokoje před nastoupením k hospitalizaci. V případě objednávání během příjmu nemůžeme dostupnost této služby zaručit.

O možnostech poskytování zdravotní péče v ekonomicky náročnější variantě s finančním podílem pacienta na požádání pacienta informuje ošetřující lékař.

2. Pobyt pacienta v nemocnici

2.1. Léčebný režim

V průběhu hospitalizace se postupuje v souladu s individuálním léčebným postupem. Individuálním léčebným postupem se rozumí poskytování zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů, v logické a časové posloupnosti konkrétnímu pacientovi, včetně jejich možných variant a metod. Součástí individuálního léčebného postupu je zejména diagnostická rozvaha, návrh léčby, včetně léčebně rehabilitační péče a doporučení dalšího postupu při poskytování zdravotních služeb.

Součástí individuálního léčebného postupu je i léčebný režim, kterým se rozumí soubor opatření, která podporují léčbu a minimalizují její možná rizika, včetně doporučení úpravy životního stylu.

Léčebný režim stanoví v rámci individuálního léčebného postupu ošetřující lékař. Není-li dále stanoveno nebo ošetřujícím lékařem určeno jinak, je pacient povinen dbát v rámci léčebného režimu níže uvedených pravidel.

Je zakázáno požívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a pacient má povinnost podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Kouření ve všech prostorách (budovách) Nemocnice Beroun je zakázáno. Kouření je možné na vyhrazených místech venkovního areálu Nemocnice Beroun, není-li to v rozporu s léčebným režimem nebo zákazem ošetřujícího lékaře.

Součástí léčebného režimu je i dodržován hygienických pravidel. Pacient je povinen udržovat lůžko a prostory Nemocnice Beroun, v nichž je hospitalizován nebo oprávněn se pohybovat v čistotě, a to přiměřeně ke svému zdravotnímu stavu.

Pacient má právo kdykoli požadovat od ošetřujícího lékaře informaci o stavu, průběhu a účelu hospitalizace a o minulých nebo plánovaných léčebných postupech.

V případě závažných pochybností o průběhu hospitalizace, léčebném režimu nebo kvalitě poskytovaných zdravotních služeb má pacient právo se obrátit s podnětem na primáře oddělení, nebo náměstka léčebně preventivní péče, či hlavní sestru. Pacient je rovněž oprávněn vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele zdravotních služeb, a to za podmínek stanovených zákonem.

2.2. Stravování

Stravovací režim je určován ošetřujícím lékařem. Strava, není-li ošetřujícím lékařem určeno jinak, se podává třikrát denně, v časech které se řídí domácím řádem jednotlivých oddělení.

Pacienti, kteří mají k dispozici vlastní (donesenou) stravu nebo nápoje, jsou povinni dotázat se na vhodnost jejich konzumace ošetřujícího lékaře, případně zdravotní sestry. Donesené potraviny musí být označeny jménem pacienta a uloženy v lednici pro pacienty. Potraviny jsou pravidelně kontrolovány ošetřovatelským personálem a nemocnice si vyhrazuje právo na likvidaci potravin s prošlou dobou použitelnosti a neoznačených jménem.

Pacient má možnost zakoupit si potraviny v nemocniční kavárně, není-li to v rozporu s léčebným postupem nebo pokynem ošetřujícího lékaře. Otevřeno je denně od 07.00 do 18.00.

2.3. Denní režim

Denní režim, včetně vizit, závisí na provozních podmínkách jednotlivých oddělení a je určen jejich domácím řádem. S denním režimem daného oddělení bude pacient seznámen při nastoupení k hospitalizaci. Dodržování denního režimu dle domácího řádu oddělení je součástí léčebného režimu.

2.4. Přítomnost zákonného zástupce a osoby blízké

Pacient má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou.

Pacient má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí.

Pacient má právo přítomnost osoby blízké nebo osoby jím určené, a to v souladu s jinými právními předpisy a tímto vnitřním řádem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb. Poskytování zdravotních služeb může být takto narušeno zejména z důvodů provozních, hygienických nebo organizačních. O tom, zda je poskytnutí zdravotních služeb narušeno může rozhodnout ošetřující lékař nebo primář oddělení.

2.5. Návštěvy

Pacient je oprávněn přijímat návštěvy, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s tímto vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů.
Doporučené návštěvní hodiny jsou: denně od 13.00 do 18.00
Nemocnice je oprávněna návštěvy pacientů dočasně zakázat, zejména z epidemiologických nebo hygienických důvodů.

Domácí řád jednotlivých oddělní může čas a podmínky návštěv upravit odchylně dle potřeb a specifik jednotlivých oddělení.

2.6. Duchovní služby

Při poskytování zdravotní péče se zaměstnanci nemocnice snaží respektovat hodnotový systém pacientů. Pacienti mohou projevit přání hovořit s osobou, která uspokojí jejich duchovní či náboženské potřeby. V případě zájmu o tyto služby se obraťte na vrchní sestru, která zprostředkuje návštěvu duchovního.

Církev pravoslavná nabízí v nemocničních prostorách v kapli Svatého Kosmy a Damiána sociálně charitativní duchovní péči.
Každou středu od 11.00 do 14.00 hodin duchovní rozhovory se všemi zájemci o sociální péči
Každou sobotu od 10.00 hodin se koná Svatá liturgie s možností Svaté zpovědi a Svatého přijímání.
Vykonávání individuálních potřeb jednotlivců je možné po předchozí domluvě s duchovním ing. Mgr. Romanem Hajdamačenkem, kontakt: 773 477 694

Církev římsko – katolická
Petr Bouška – katolický kněz
kontakt: 608 524 408, 311 621 964

Církev českobratrská evangelická
Mikuláš Vymětal – evangelický kazatel
kontakt: 731 473 457

2.7. Používání mobilních telefonů a elektrických zařízení

Používání mobilního telefonu je během hospitalizace dovoleno s některými omezeními. Je třeba vypnout mobilní telefon před každým vyšetřením a ošetřením, stejně jako před vizitami. Dále je zakázáno používat mobilní telefon v blízkosti elektronických zdravotnických přístrojů. Ostatní vlastní elektrická zařízení může pacient používat pouze se souhlasem ošetřujícího personálu.

2.8. Přítomnost studentů v průběhu hospitalizace

V rámci nemocnice probíhá pod dohledem plně kvalifikovaných zdravotnických pracovníků příprava studentů – budoucích zdravotnických pracovníků na výkon povolání. Pacient má právo zakázat přítomnost studentů při poskytování zdravotních služeb, a to před zahájením hospitalizace nebo kdykoli v jejím průběhu. Pacient má rovněž právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb během hospitalizace přímo zúčastněny.

2.9. Přítomnost psa se speciálním výcvikem

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa vodicího psa nebo asistenčního psa, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to za následujících podmínek. Pacient je schopen sám nebo prostřednictvím další osoby zajistit běžnou péči o psa, příslušné oddělení má vhodný prostor pro držení takového psa spolu s pacientem a přítomnost psa povolí primář příslušného oddělení s přihlédnutím ke všem okolnostem, zejména hygienickým podmínkám a právům ostatních pacientů.

3. Propuštění pacienta

Při propouštění z hospitalizace v Rehabilitační nemocnici Beroun Vás ošetřující lékař poučí o dosavadním průběhu léčení a o dalším jeho plánovaném postupu. Zároveň Vás vybaví propouštěcí zprávou a předepsanými léčivy na dobu nezbytně nutnou (3 dny). Do tří dnů od propuštění z hospitalizace jste povinni navštívit Vašeho praktického lékaře a předložit mu propouštěcí zprávu za účelem konzultace dalšího léčebného postupu.

Po ukončení hospitalizace je pacient povinen uhradit všechny poplatky, za poskytnuté zdravotní služby nehrazené ze zdravotního pojištění a odevzdat veškeré předměty zapůjčené nemocnicí.

O sanitním transportu pacientů, kteří se nejsou sami schopni dopravit do místa bydliště nebo jiného určeného místa, rozhoduje při propuštění ošetřující lékař.

V případě, že pacient není schopen, ze zdravotních důvodů, se o sebe po propuštění z nemocnice sám postarat, může toto sdělit ošetřujícímu lékaři nebo ošetřovatelskému personálu. Nemocnice zprostředkuje v odůvodněných případech řešení pomocí zajištění domácí ošetřovatelské péče nebo jiné vhodné formy následné péče. 

Na jednotlivých odděleních mají navíc pacienti k dispozici i domácí řády těchto oddělení s dalšími informacemi.