Žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace

Dovolujeme si Vás informovat o právu pacienta na poskytnutí informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci. Pacient má právo nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat z ní kopie, opisy a výpisy. Tato oprávnění jsou stanovena zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění.

I. Žádat o informace a nahlížet do zdravotnické dokumentace, popř. žádat o pořízení kopií, opisů či výpisů ze zdravotnické dokumentace mohou tyto oprávněné osoby:

 1. sám pacient,
 2. osoba, která je pacientem uvedená ve formuláři naší nemocnice - Informovaný souhlas s hospitalizací, který podepisuje pacient při přijetí do nemocnice,
 3. osoba zmocněná na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele – pacienta (např. právní zástupci),
 4. zákonný zástupce/opatrovník,
 5. pokud pacient s ohledem na svůj zdravotní stav není schopen určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, mají právo na aktuální informace o jeho zdravotním stavu osoby blízké ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, tzn. rodiče, děti, prarodiče, vnuci a dále sourozenec, manžel a partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní).

II. Jakým způsobem požádat o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace a o pořízení kopií, opisů či výpisů ze zdravotnické dokumentace

 1. O nahlédnutí do zdravotnické dokumentace a o pořízení kopií, opisů či výpisů ze zdravotnické dokumentace mohou oprávněné osoby zažádat písemně na adresu:Nemocnice Beroun, sekretariát, prof. Veselého 493, 256 66 Beroun,e-mail: sekr@nember.cz , a to na formuláři označeném Záznam o nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisu, opisu, kopie, který je k dispozici v sekretariátu nemocnice, popř. na webových stránkách www.nemocnice-beroun.cz. Žádost lze doručit na výše uvedené oddělení osobně s tím, že osoba podávající žádost se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Je-li žádost zasílána poštou, musí být podpis na žádosti úředně ověřen; je-li přikládána plná moc, musí být úředně ověřen podpis zmocnitele. V případě elektronicky podané žádosti budou informace podány pouze osobě, o jejímž oprávnění k získání informací ze zdravotnické dokumentace nebude z předložených podkladů pochyb, popř. pokud prokáže své oprávnění způsobem dle bodu 5.
 2. O možnosti nahlížet do zdravotnické dokumentace nebo pořizovat z ní kopie se oprávněné osoby mohou informovat na tel. č. +420 311 745 220.
 3. Kopie budou k žádosti oprávněné osoby pořízeny do 30 dnů od přijetí žádosti a v této lhůtě připraveny k vyzvednutí v sekretariátu nemocnice s možností vyzvednutí v pracovních dnech od 09.30 do 14.00 hod.
 4. Platba za pořízení kopií, opisů či výpisů ze zdravotnické dokumentace je stanovena v ceníku nemocnice, který je k dispozici také v sekretariátu nemocnice a uveřejněný na webových stránkách www.nemocnice-beroun.cz. Platba za pořízení kopií musí být uhrazena před jejich vydáním oprávněné osobě v hotovosti v pokladně nemocnice (budova A). Při požadavku o pořízení kopií či opisů v počtu 20 a více stran bude pořizování kopií či opisů zahájeno až po zaplacení úhrady dle ceníku. Úhrada bude provedena v hotovosti v pokladně nemocnice.
 5. V případě jakýchkoli pochybností o totožnosti žadatele bude tento zaměstnancem nemocnice vyzván k osobnímu jednání, na kterém bude muset prokázat svou totožnost a vztah k pacientovi; nedojde-li k prokázání těchto skutečností, nelze podat informace ze zdravotnické dokumentace, ani její kopie či opisy.

III. Jak žádat o nahlížení do zdravotnické dokumentace v období hospitalizace pacienta v nemocnici

Zdravotnická dokumentace obsahuje mnoho záznamů a listů, ke kterým je oprávněn podat informace pouze lékař. S ohledem na pracovní vytížení lékařů je pacientům umožněno nahlížet do zdravotnické dokumentace v době předem domluvených schůzek dle následujícího postupu:

 1. Pacient ústně požádá (v době od 8:00 do 14:00 hod.) na oddělení lékaře, který jej v daný den ošetřuje, o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace a upřesní, o jaké záznamy má zájem.
 2. Lékař s pacientem dohodne termín konání schůzky za účelem nahlížení do zdravotnické dokumentace. Během nahlížení nesmí pacient provádět žádné zásahy do dokumentace ve smyslu vpisování, zaškrtávání, odebírání listů, apod. Během nahlížení není možné z provozních a technických důvodů provádět kopie.
 3. Pokud pacient bude mít zájem pořídit kopii zdravotnické dokumentace nebo její části, bude postupovat dle bodu II. 4. V závěru schůzky lékař či jím pověřený zdravotnický pracovník s pacientem vyplní žádost a záznam o nahlížení/pořízení kopie zdravotnické dokumentace a vyplněnou žádost vloží do zdravotnické dokumentace pacienta. Vzhledem k velkému provozu v nemocnici je stanoveno, že do dokumentace lze nahlížet 1x za týden.

IV. Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta (pořizování její kopie)

Ze zákona má právo nahlížet anebo kopírovat zdravotnickou dokumentaci osoba blízká či určená za života pacientem. Existují však legislativní omezení, proto oprávněnost žádosti bude nejdříve posuzována. Postup je stejný jako v bodě II. s tím rozdílem, že do 10 pracovních dnů bude žadatel vyrozuměn (ústně, telefonicky, e-mailem, písemně), zda bude žádosti vyhověno.

V. Upozornění

V případě jakýchkoli pochybností o totožnosti žadatele bude tento vyzván zaměstnancem nemocnice k osobnímu jednání, na kterém bude muset prokázat svoji totožnost a vztah k pacientovi.

 

Formulář: Žádost o nahlížení do zdravotní dokumentace