prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 302

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Toto oddělení nemá vlastní resuscitační lůžka, poskytuje pacientům servis jak na operačních sálech tak i mimo ně. Jeho nedílnou součástí je spolupráce v rámci péče na JIP interního oddělení. Tým ARO tvoří lékař a sestra specialistka v oboru. ARO služba je v Rehabilitační nemocnici Beroun zajišťována po celých 24 hodin.

S pacientem, který je do nemocnice přijat na operaci, provede lékař ARO v předoperační době pohovor nutný ke zjištění jeho zdravotního stavu a na základě chronicky užívaných léků stanovuje předoperační přípravu k zajištění bezproblémového průběhu operace.

Poté pak lékař stanoví druh narkózy, pro pacienta nejvhodnější z hlediska druhu operace, věku a případných chronických onemocnění. Je možné využít buď anestezii celkovou, kdy je pacient celou dobu operace v umělém spánku a na řízené ventilaci nebo anestezii svodnou, jež postihuje jen horní či dolní končetinu, případně dolní polovinu těla. Podle přání pacienta je možné u těchto technik použít tzv. sedaci, která umožňuje, aby pacient dýchal sám a nevnímal nepříjemné zvuky u okolí.

Na operačních sálech zajišťuje ARO bezbolestný průběh operace. Během celé operace pak lékař ARO monitoruje pacientovy základní životní funkce a zajišťuje jejich stabilitu. Je k tomu vybaven moderními lékařskými přístroji a léky splňujícími všechny normy EU. Před tím, než je pacient ze sálu odvezen zpět na oddělení, doporučí lékař ARO po konzultaci s operatérem optimální pooperační analgezii a užívání chronické terapie. Mimo operační sály spolupracuje anesteziologicko – resuscitační oddělení s ostatními odděleními nemocnice při nápravě život ohrožujících stavů, které vznikly buď dekompenzací chronických onemocnění nebo náhlými traumaty.