prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 313 / 311 745 257

Oddělení klinické biochemie a hematologie

OKBH provádí základní a specializovaná vyšetření biologického materiálu humánního původu v odbornostech 801 a 818 a konzultační a konziliární činnost. OKBH zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných biochemických a hematologických vyšetření

Charakteristika pracoviště
Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun je evidováno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J. E. Purkyně pod číslem osvědčení RKL 0377/801  a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR. OKBH Rehabilitační nemocnice Beroun úspěšně splnilo podmínky Auditu II pro odbornost 801 podle normy ISO 15189 (osvědčení DAA-048-2020-0377-801).

Úroveň práce a přesnost vyšetřovacích metod je pravidelně kontrolována systémem vnitřní kontroly kvality a systémem externího hodnocení kvality v cyklech SEKK. OKBH je držitelem certifikátů SEKK. OKBH provádí základní a specializovaná vyšetření biologického materiálu humánního původu v odbornostech 801 a 818 a konzultační a konziliární činnost. Zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných biochemických a hematologických vyšetření.

Organizační členění

  • Úsek příjmu materiálu
  • Úsek separace séra a plazmy a zpracování moče
  • Úsek biochemický
  • Úsek hematologický
  • Krevní banka

 

Spektrum vyšetření

- základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, punktát)

- základní hematologická, koagulační a isoserologická vyšetření krve specializovaná

- biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, lékových koncentrací a dalších vyšetření v různých biologických materiálech, funkční testy - včetně přesných návodů

  pro jejich provedení)

- konzultační a konziliární služby v oblasti klinické biochemie a klinické hematologie

- související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (výdej speciálního odběrového a pomocného materiálu, transport materiálu včetně svozu materiálu ze spádové oblasti, sběrné místo pro jiné laboratoře)

- komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich zpracování v laboratorním informačním systému - výsledky je možné posílat elektronicky. 

 

 

 

Vybavení:
OKBH je vybaveno moderními analyzátory, splňujícími požadavky CE shody výrobků od výrobců, kteří jsou držitelé certifikátů jakosti dle normy ISO 9001.

Hematologický analyzátor CELL-DYN Ruby

Hematologický analyzátor Nihon Kohden  CELLTAC F

Koagulometr SYSMEX 660

Integrovaný analyzátor pro biochemickou a imunochemickou analýzu ABBOTT ARCHITECT ci4100

Automatický analyzátor pro stanovení glukózy a laktátu Sensostar GL 30 touch

Acidobázický analyzátor Radiometer ABL 80

Automatický analyzátor glykovaného hemoglobinu ARKRAY ADAMS HA-8180

Automatický močový analyzátor na chemický rozbor moči ARKRAY AX-4280 AUTION MAX

Automatický analyzátor pro mikroskopické vyšetření moči IRIS IQ200

doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc.

Nejvyšší dosažené vzdělání

1985 Docent biochemie
1990 2. atestace z oboru klinická biochemie
1977 Kandidát věd - CSc .
1969 MUDr. – Fakulta všeobecného lékařství v Praze

Profesní přehled

2001 - dosud vedoucí lékař OKBH Nemocnice Beroun
1995 - 2007 přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK v Praze
1985 - 2007 docent biochemie na 1. LF UK vPraze
1969 - 1985 asistent, odborný asistent II. ústavu lékařské chemie a biochemie 1. LF UK
1964 - 1969 demonstrátor, výpomocný asistent na II. ústavu lékařské chemie a biochemie

Akademické funkce

1989 zvolen do akademické rady
1990 - proděkan fakulty pro rozvoj, člen vědecké rady 1. LF UK
1990 - 1992 člen akademického senátu 1. LF UK
1991 - 1992 předseda akademického senátu 1. LF UK
1990 - 1992 člen Akademického senátu University Karlovy
1996 - 1999 1. proděkan 1. LF UK
1996 - 2001 člen vědecké rady 1. LF UK
2001 - 2007 člen akademického senátu 1. LF UK
2000 - 2007 člen akademického senátu UK
2002 - 2007 předseda ekonomické komise akademického senátu UK

Zahraniční stáže

1975 studijní pobyt na Semmelweisově Univerzitě v Budapešti – ústav biochemie, onkologická klinika
1979 a 1984 studijní pobyty na lékařské fakultě, University of Helsinki, Dept. of medical chemistry and biochemistry a Dept. of Immunology, Onkologická klinika.
1984 studijní pobyt University of Lund Švédsko
1996 studijní pobyt USA University of New Jersey

Podíl na organizaci mezinárodních sjezdů

1981 člen organizačního výboru 3. Evropského Workshopu o melaninové pigmentaci
1988 – organizátor a předsedající kolokvia „Malignant diseases, their biochemistry and treatment v rámci 14th International Congress of Biochemistry
1998 organizátor a předsedající 8th Meeting of the European Society for Pigment Cell Research

Členství a funkce v odborných společnostech

člen Čs. lékařské společnosti J. Ev. Purkyně
člen České společnosti pro biochemii a molekulární biologii
člen Onkologické společnosti J. Ev. Purkyně
člen Federace evropských biochemických společností
člen European Society for Pigment Cell Research
1985 - 1991 člen výboru Čs. biochemické společnosti
1997 - 2001 člen Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR
1991 - 2007 člen EORTC Melanoma Group
1993 - 2007 člen oborových rad biochemie a patobiochemie a experimentální onkologie doktorského programu biomediciny UK a AV ČR
1991 - dosud člen České lékařské komory

Publikační činnost

82 článků jako hlavní autor nebo spoluautor v domácích i zahraničních časopisech
15 kapitol v monografiích
13 kapitol ve skriptech, podíl na učebnicích
1989 - 2007 autor Modelových otázek k přijímací zkoušce z chemie na 1. LF UK (spolu s A. Buděšínskou)
Hlavní autor učebnice Základy lékařské chemie a biochemie, Galen 2010
Vedoucí překladatelského kolektivu Harperovy ilustrované biochemie, Galen 2012