prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 745 231 / 311 745 236

Oddělení následné péče

Lůžkové oddělení následné péče má k dispozici kvalitně vybavené prostředí, jedno až čtyřlůžkové pokoje s moderními polohovacími lůžky a televizí. Zajišťuje doléčování a dlouhodobou ošetřovatelskou, rehabilitační a resocializační péči dospělým, především geriatrickým pacientům, ohroženým progredující dekondicí, kteří již nevyžadují péči lůžkových oddělení akutní medicíny. Dále zajišťuje geriatrická konzilia pro lůžková oddělení a praktické lékaře. Na oddělení jsou obvykle pacienti překládáni přímo z akutních lůžek, ale není to jediná možnost – o umístění pacienta může požádat rodina, praktický lékař, některé ze sociálních zařízení atd. Výhodou tohoto oddělení je přímé – věcné i personální – napojení na oddělení vnitřního lékařství a Rehabilitační centrum nemocnice, i možností širokého spektra odborných diagnostických vyšetření. V rámci zdravotní péče, oddělení následné péče také poskytuje základní fyzikální léčbu, léčebnou tělesnou výchovu, základní ergoterapii včetně zácviku kompenzačních a protetických pomůcek. U afasií pak nácvik komunikace a reedukce řeči. S tím, že charakter veškeré péče je závislý na stupni poškození mentálních funkcí, stupni dekondice a na individuální potřebě speciální ošetřovatelské péče.

Kontakt

MUDr. Miloš Stoilov, CSc.

Nejvyšší dosažené vzdělání

1994 atestace v oboru gastroenterologie
1988 2. atestace v oboru vnitřního lékařství
1985 kandidát věd – CSc.
1984 1. atestace v oboru vnitřního lékařství
1981 ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství UK Praha

Nositel funkčních licencí – ultrasonografie, gastroskopie, intenzivní metabolická péče

2008 – dosud soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví interna a odvětví různá se specializací gastroenterologie

Profesní přehled

1981 – 1991 3. Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Vinohrady, Praha - aspirant , odborný pracovník, odborný asistent, vedoucí lékař
1991 – 1997 Nemocnice Praha - Vysočany, dnes Clinicum a.s. – vedoucí lékař hepatologie a samostatně pracující internista
1997 – 2001 II. interní klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice .
2002 – 2007 primář interního oddělení NsP Mělník
2007 – 2008 manažer léčebné a preventivní péče Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s. – nemocnice Středočeského kraje, vedoucí lékař interní ambulance Centra zdraví
2008 – 2017 zástupce primáře interního oddělení Rehabilitační nemocnice Beroun
2012 – dosud primář oddělení následné péče Rehabilitační nemocnice Beroun

Publikační činnost

Přibližně 100 přednášek a vědeckých prací publikovaných na národní i mezinárodní úrovni

Členství v odborných společnostech

Česká internistická společnost
Česká gastroenterologická společnost
Česká hepatologická společnost
Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče