Laskavost a tolerance léčí duši

30. 6. 2022

Areál Centra duševní rehabilitace roste v krajině u Berouna jako z vody. Stejně úspěšně vyrůstá i plán péče a systém medicínských programů. Jejich tvorbu má na starosti jeden z nejlepších tuzemských odborníků v oblasti psychiatrie. S profesorem Jánem Praškem jsme mluvili o tom, jak bude vypadat běžný den pacienta v Centru duševní rehabilitace, o provázanosti Centra s vědou a výzkumem i stavu psychiatrické péče v Česku.

Pane profesore, jakou roli bude hrát Centrum duševní rehabilitace v současném systému psychiatrické péče?

V českých podmínkách chybí dostatečný systém akutních ambulantních lůžek. Takže to bude v Centru náš první úkol – soustředit se na akutní lůžkovou péči. Druhým závazkem je, že tuto akutní péči chceme provázat s tou, kterou označujeme jako ambulantní. To znamená, aby měl pacient možnost navštěvovat například stacionář. Medicínské programy tedy připravujeme nejen tak, aby pokrývaly akutní potřeby, ale také aby se soustředily na proces doléčení. Třetí věc, na niž se chceme zaměřit, jsou poruchy, kterým se v Česku nevěnuje výraznější péče. Typicky jde o obsedantně-kompulzivní poruchu, kde je naší ambicí, aby Centrum fungovalo nejen pro kraj, ale pro celou republiku. To je ve světě běžná praxe, v ČR k tomu byly zatím malé a nedostatečné kapacity.

Zmiňujete často stav české psychiatrické péče. Jak vzhledem ke svým zkušenostem ze zahraničí hodnotíte péči o duševní zdraví v Česku a její reformu?

Jsem přesvědčen, že spoustu věcí se podařilo. Problém té reformy nicméně je, že byla určena jen pro zhruba 30 tisíc pacientů, ovšem my jich máme v systému ročně 750 tisíc. Reforma pomohla nejvíce stigmatizovaným pacientům, kteří jsou dlouhodobě v léčebnách. Těm se například dostalo příležitosti získat chráněné bydlení. Je to záslužné, ale potřebuje to další rozvoj. Změny se totiž nedotkly všech potřebných – namátkou dětí či oboru gerontopsychiatrie.

Jak bude vypadat péče v CDR?

Klíčové bude, aby péče, kterou pacient dostane, byla komplexní. Pacient tudíž bude mít farmakoterapii a psychoterapii, ale také celou řadu dalších aktivit jako dramaterapii, arteterapii či muzikoterapii. Je třeba, aby na sebe byly všechny tyto části navázané a doplňovaly se. To v dnešní péči často chybí. Cílem Centra bude poskládat péči tak, aby každá její část měla smysl v pacientově příběhu. Konkrétně to znamená, že program bude celodenní a pacient bude mít skupinovou terapii, návazné programy a podle potřeby pak individuální terapii. Na rozdíl od běžné péče ale chceme, aby byl program vytvářen cíleně pro konkrétní problém. Na péči v CDR bude navazovat dlouhodobá péče o pacienta v rámci stacionární, ambulantní i terénní péče.

„Je zásadní, aby pacient dostal v Berouně komplexní péči."

Myslíte si, že tímto přístupem můžete zkrátit dobu hospitalizace?

Zkracování hospitalizace má svoje limity. Pacient potřebuje dostatečné penzum terapie. Když to srovnám s psychiatrickými nemocnicemi, v Centru bude hospitalizace pravděpodobně kratší. Pacient u nás nicméně stráví víc času než na běžných ambulantních odděleních. Nechceme zkracovat péči na úkor stavu pacientů.

Psychické problémy často ovlivňují nejbližší okolí pacienta. Počítáte v Centru i s edukací rodin?

Ano. Rodina je pro pacienta nejbližší okruh osob, proto počítáme s jejím zapojením. Jednak ti příbuzní mohou být přizváni k terapii, ale také počítáme s tím, že zřídíme program pro rodinné příslušníky. V Centru bude zároveň ambulance pro dětské a adolescentní pacienty uzpůsobená pro práci s celou rodinou. Už od začátku budeme spolupracovat s Nemocnicí Hořovice, kde je výborné pediatrické oddělení.

Bude činnost Centra provázaná s vědou a vzděláváním?

Rozhodně. Centrum je budováno se zřetelem na vědu a výzkum. Navazujeme kontakty s lékařskými fakultami i psychologickými katedrami a jejich studenty a předpokládáme stáže a výuku studentů – k tomu je mj. naše Centrum optimálně uzpůsobeno. Součástí Centra bude i odborná knihovna propojující odborníky s vědeckými zdroji.

Pacientům by měl být k dispozici až 160členný terapeutický a zdravotnický tým. Je těžké ho obsadit?

V této branži je obecně nedostatek pracovníků. V Česku máme málo psychiatrů, psychiatrických sester i psychologů. Je to logické. V tomto oboru snadno dojde k vyhoření, nároky na tuto profesi jsou prostě extrémní. A na to budeme při zaškolování kolegů myslet. Naším cílem bude zacvičit tým předem, aby jeho práce byla semknutá. Spoustu práce na léčení zastane laskavost a tolerance personálu. Je to totiž i způsob práce, který přispívá k léčbě pacientů. Chceme se také věnovat péči o personál, abychom předcházeli vyhoření. Celé zařízení je budováno tak, aby bylo prostředí vlídné, vytvářelo pocit bezpečí a tolerance jak stavebně, tak budovanými programy.

„Centrum je budováno tak, aby bylo vlídné a vytvářelo pocit bezpečí a tolerance."

Říkáte, že podmínky pro tuto práci jsou náročné. Vy se stále držíte na špičce v oboru, dokáže vás ještě něco překvapit? A co vás na tom nejvíc baví?

Psychiatrie je oblast, která se neuvěřitelně rychle vyvíjí, nabízí syntézu vědy, tvůrčí práce a lidských přístupů, někdy je to také umění. Výzkum přináší obrovské množství poznatků. V průběhu profesní kariéry jsem zakládal několik psychiatrických oddělení, která integrovala vědecké a humanistické přístupy a ve výsledku se stala magnetem pro celou republiku. Publikovali jsme s kolegy přes 40 knih pro pacienty, protože literatura pro ně byla nedostatková a měli žízeň po informacích. Věnuji se rovněž propojení práce s lidmi, kteří se trápí s vědou, výzkumem a výukou. Baví mě odborníky vést v rámci psychoterapeutických výcviků, které vedu v pěti zemích Evropy. V Polsku 20 let, v Litvě 17 let, v Lotyšsku 12 let. Jsem rád, že se to daří a že můžu pomoct vychovat další generaci.

prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.

Ján Praško je přední český psychiatr a psychoterapeut. V letech 2008–2018 působil jako přednosta Kliniky psychiatrie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc. Od roku 2018 je vedoucím katedry psychoterapie Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Je také předsedou České psychoterapeutické společnosti a exprezidentem Evropské asociace pro kognitivně-behaviorální terapii. Věnuje se psychoterapeutické práci, výuce mediků, psychologů a postgraduální výuce psychoterapie a psychofarmakologie. V pěti zemích Evropy vede systematické výcviky v kognitivně-behaviorální psychoterapii a supervizi. Je autorem více než 650 odborných článků (z toho 361 v anglickém jazyce) a 80 monografií týkajících se psychiatrie a psychoterapie. Ve světové literatuře byly jeho práce nesčetněkrát citovány.

„Psychiatrii a psychoterapii se věnuji se zvědavostí, nadšením i hloubáním už 40 let. Podařilo se mi vybudovat několik dobrých psychoterapeutických oddělení, která byla vyhledávána pacienty z celé republiky. Věnoval jsem mnoho let budování, dotváření i výzkumu psychoterapeutických přístupů. Podařilo se mi vychovat stovky dobrých psychoterapeutů a rád bych v tom dále pokračoval. Chtěl bych nyní se spolupracovníky budovat zařízení, které nabídne tu nejkvalitnější péči lidem s psychickými problémy. Tak, aby se tam cítili dobře a zároveň mohli najít smysluplnou cestu. Myslím, že dovedu vytvářet autentickou atmosféru bezpečí, přijetí a pravdivého ocenění i doprovázet lidi na jejich cestách k naplňování nejlepšího já. To myslím jak pro pacienty, tak pro sestry, lékaře i psychology, kteří o pacienty pečují.“

Specializuje se na práci s lidmi s hraniční poruchou osobnosti. Věnuje se také léčbě úzkostných poruch, především obsedantně-kompulzivní poruše.

Ve volném čase ho zajímá literatura, film, divadlo a plachtění. V juniorské reprezentaci se stal mistrem republiky v judu.

 

Zdroj: NÉA 12, Text: Ivo Půr, Mariana Wernerová, foto: Jan Vlček