Bazální stimulace

24. 2. 2017

Začátkem roku absolvovalo 24 zaměstnanců berounské nemocnice základní kurz Bazální stimulace.

Kurz byl určen nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se podílejí na zdravotní a ošetřovatelské péči. Všech 24 účastníků bude zdokonalovat své vědomosti a praktické zkušenosti v nástavbovém kurzu letos v září.  Absolventi těchto certifikovaných kurzů získají zvláštní odbornou způsobilost při provádění ošetřovatelské péče v konceptu Bazální stimulace.

Lektorkou kurzu byla Bc. Helena Dvořáková, DiS., členka Mezinárodní asociace Bazální stimulace.   

 

Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí, který vyvinul profesor Andreas Fröhlich, speciální pedagog,  při práci s tělesně a mentálně postiženými dětmi.

Bazální stimulace je individuální, zohledňuje jedinečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti a historii. Je poskytována s ohledem na věk, schopnosti a stav nemocného. Nabízí mu jasné, cílené a známé informace (stimuly) o sobě samém nebo jeho okolí, které pro něj byly elementární (bazální). Cílem bazální stimulace je podpora individuálního vývoje postižených a těžce nemocných. Je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu. Jde například o pacienty v bezvědomí, po poranění mozku, nemocné s hypoxickým postižením mozku, s Alzheimerovou chorobou, s hemiplegickým postižením, pacienti v apalickém stavu, umírající, seniory s poruchou mobility, zdravotně postižené nebo nedonošené děti. Ošetřovatelská péče je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachované komunikační a pohybové schopnosti pacienta. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou (hmatovou), chuťovou, optickou, auditivní (sluchovou) a olfaktorickou (čichovou) stimulaci. Bazální stimulace je integrovatelná do klinické péče (intenzivní medicína, neonatologie, následná péče) a také do neklinické praxe (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, speciální školy, hospice a domácí péče). U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života. Bazální práce se vyvíjí jen v dokonalém dialogu, vzájemném pochopení a ohleduplnosti mezi pečujícím personálem a postiženým. Předpokladem je také práce s jeho individualitou a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského procesu.

Bazální stimulace je  uznávaným konceptem v mnoha evropských zemích, je používána v oblasti speciální pedagogiky a v ošetřovatelské péči. Pro mnoho pacientů se změnou vnímání se stala neodmyslitelnou součástí života.